Podział dużej działki na mniejsze

Procedura podziału nieruchomości jaką jest działka to dosyć skomplikowany i czasochłonny proces, jednak możliwy do wykonania.

Ujmując rzecz w skrócie cały proces można podzielić na kilka następujących po sobie etapów.

Pierwszy etap to pobranie miejscowego planu zagospodarowania terenu dotyczącego dzielonej działki. Plan ten dostępny jest w urzędzie gminy i informuje o przeznaczeniu działki i sposobności jej podziału. Na jego podstawie można zorientować się jak podzielić działkę by uniknąć negatywnego zaopiniowania projektu przez urzędników.

Drugim krokiem jest sporządzenie wstępnego planu podziału i złożenie do urzędu gminy wniosku o jego zatwierdzenie. Złożenie wniosku skutkuje wydaniem przez burmistrza lub wojewodę pozytywnej lub negatywnej opinii na temat planu podziału.
Wstępny podział nieruchomości gruntowej wykonuje się na kopii mapy uzyskanej w wydziale geodezji i kartografii. Nowe granice powinny być zaznaczone kolorem czerwonym.

Następnie po pozytywnym zaopiniowaniu planu podziału właściciele, współwłaściciele i sąsiedzi działki podpisują protokół z przyjęcia granic poprzedzony wyznaczeniem punktów granicznych dzielonej działki wykonanym przez uprawnionego do tego celu geodetę. Jest to tzw. przyjęcie punktów granicznych i granic działki.

Po przyjęciu granic geodeta sporządza plan podziału działki według przyjętego wcześniej wstępnego planu i dołącza do tego całą dokumentację, która następnie trafia do burmistrza gminy lub prezydenta miasta do zatwierdzenia. Każda nowo powstała działka dostaje swój numer oraz posiada wyznaczone granice i jest naniesiona kolorem czerwonym na mapy geodezyjne.

Kiedy już odpowiednie organy zatwierdzą docelowy plan podziału, geodeta przystępuje do fizycznego wyznaczenia granic nowych działek. W obecności właściciela wkopuje on punkty graniczne oraz sporządza protokół z utrwalenia znaków granicznych. Największe ceny sprzedaży są w dużych miastach, przykładowo koszt nieruchomości będzie większy niż w Kluczborku czy innym mniejszym mieście powiatowym.

Ostatnim krokiem jest otrzymanie przez właściciela wszystkich niezbędnych dokumentów umożliwiających dokonanie zmian w księgach wieczystych. Dokumenty te to: prawomocna decyzja podziału, mapa z projektem podziału oraz wykaz zmian gruntowych.

Koszty całej procedury są uzależnione przede wszystkim od ilości nowo powstałych działek. Każda z nich musi posiadać opis i mapę, a to koszt przekraczający sto złoty za jedną. Także wynagrodzenie geodety zależy od ilości nowo powstałych działek. Wydział geodezyjny wydaje wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego za kwotę kilkudziesięciu złotych, podobny jest koszt kopii mapy zasadniczej, na której wykonuje się plan podziału. Tak więc jeśli dzielimy dużą działkę na kilka mniejszych musimy się liczyć z kosztem od dwóch do nawet kilku tysięcy złotych.

This article was updated on kwiecień 7, 2020